Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Αναρτήθηκε στις 25/07/2022, στην κατηγορία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας: Νικόλαος Κατσικούλης, nkatsikoulis@gmail.com
Γραμματέας Επιτροπής: Σωτηρία Τσίγκα, τηλ. 2265350034, s.tsigka@delphi.gov.gr

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περιγράφονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 και αναλύονται ως εξής:

Σε κάθε Δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας η οποία αποτελείται από
Α) το Δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ως πρόεδρος.
Β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
Γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο.
ΣΤ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών αν υπάρχει
Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαικής επιμόρφωσης αν υπάρχει.
Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων, την επισκευή και συντήρηση τους καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.
Με αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται στο νομαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.

icon-angle icon-bars icon-times