Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Δελφών

Αναρτήθηκε στις 25/07/2022, στην κατηγορία Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης

Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής: Νικόλαος Κατσικούλης, nkatsikoulis@gmail.com
Γραμματέας Επιτροπής: Ελένη Μπακοπούλου, τηλ. 22

Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής: Νικόλαος Κατσικούλης, nkatsikoulis@gmail.com

Γραμματέας Επιτροπής: Ελένη Μπακοπούλου, τηλ. 2265351300, ebakopoulou@0645.syzefxis.gov.gr

Έργο – Αρμοδιότητες Επιτροπής

  1. Το έργο της επιτροπής, όπως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 70 του Ν.3852/10, είναι συμβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του δήμου και έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

α. Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήμου και την διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.

β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

γ. Προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο της κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του δήμου.

  1. Προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.

δ. Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου.

ε. Συμμετέχει διά του προέδρου της και άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.

στ. Σχεδιάζει και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο

ζ. Το σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του δήμου και ιδίως, η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου, που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών. Ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων άλλων οργάνων του δήμου και ιδίως της επιτροπής ποιότητας ζωής.

  1. Πέραν των ανωτέρω θεμάτων για τα οποία είναι αρμόδια η επιτροπή, αυτή εξετάζει και αποφασίζει επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή, μετά την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, μετά από απόφαση του η οποία λαμβάνεται με πρόταση του δημάρχου, κατά τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 70 του Ν.3852/10. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η προθεσμία εντός της οποίας η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει σχετική μελέτη ή εισήγηση.
  2. Επίσης, πλην των ανωτέρω, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δύναται να παραπέμπει στην επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.
  3. Συμμετέχει, με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενο της. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να στέλνει την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, όποτε συζητείται θέμα σχετικό με τον τουρισμό και την προβολή του δήμου.
icon-angle icon-bars icon-times