Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Αίτηση Δικαιούχου Κοινωνικού Παντοπωλείου

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης 2265350721 – m.ploumaki@delphi.gov.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μαρία Πλουμάκη 
Αρμόδιος ΥπάλληλοςΆννα Γκιούλου, τηλ. 2265072545, email: k.pantopoleio@delphi.gov.gr 
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ υπάλληλος της υπηρεσίας δίνει στον πολίτη, αίτηση μαζί με έντυπο με τα δικαιολογητικά. Ο πολίτης προσκομίζει  την αίτηση και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά  είναι ελλιπή, ενημερώνεται ο πολίτης για την επισύναψη συμπληρωματικών. Η αίτηση πρωτοκολλείται και χορηγείται βεβαίωση πρωτοκόλλου.
Το αίτημα εξετάζεται από Επιτροπή (Επιτροπή επιλογής δικαιούχων).Ενημερώνεται ο πολίτης για το αποτέλεσμα. 
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΑίτηση.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ ή ΟΤΕ).
Φωτοτυπία γνωμάτευσης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή από ΚΕΠΑ περί ποσοστού αναπηρίας για ΑμεΑ.
Φωτοτυπία εκκαθαριστικού τρέχοντος έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Φωτοαντίγραφα δηλώσεων Ε1 και Ε9.
Φωτογραφία δικαιούχου.
Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας.
Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. Επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους των Παντοπωλείων, για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες.

Αίτηση Κοινωνικού Παντοπωλείου.pdf

Ανακοίνωση- Δικαιολογητικά.pdf

Συμπληρωματικά στοιχεία.pdf

Υπεύθυνη δήλωση Παντοπωλείο.pdf

icon-angle icon-bars icon-times