Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος: Πλουμάκη Μαρία

τηλ. 2265350721, email: m.ploumaki@delphi.gov.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημ. Υγείας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα:

1)      Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

2)      Έχει την αρμοδιότητα εποπτείας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, που πλέον λειτουργούν ως παραρτήματα του συγκεκριμένου γραφείου με την αντίστοιχη χωροθέτηση στις Δημοτικές Ενότητες.

3)      Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

4)      Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

5)      Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

6)      Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

7)      Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω υπηρεσίες:

icon-angle icon-bars icon-times