Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού

Προϊστάμενη Αυτοτελούς Τμήματος: Βασιλειάδου Σπυριδούλα

τηλ. 2265079114, email: s.vasiliadou@delphi.gov.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, και δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Οι δράσεις του τμήματος είναι οι εξής:

1. Η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων

2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

3. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού

4. Τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

5. Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ

6. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

7. Εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης

8. Επιτροπή Καταλληλότητας για την επιλογή οικοπέδου ανέγερσης διδακτηρίου

9. Απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης και ανέγερση σχολικών κτιρίων.

10. Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας κλπ

11. Μεταφορά Μαθητών

12. Εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων

13. Έγκριση της εγκατάστασης κλπ τηλεφωνικών συνδέσεων στα σχολεία

14. Οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές

15. Διορισμός Διοικητών Ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες

16. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

17. Καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης λειτουργίας τους.

18. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

19. Επιβολή κυρώσεων στους γονείς που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο

20. Διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου.

21. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδεία, μουσικές σχολές κλπ)

22. Συμμετοχή εκπροσώπου του δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ

23. Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων

Παρεχόμενη υπηρεσία:

Αίτηση για Μεταβίβαση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μουσικών Ιδρυμάτων

icon-angle icon-bars icon-times