Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος: Λαχανά Σπυριδούλα

τηλ: 2265079232, email: s.lahana@delphi.gov.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών.

Επίσης είναι αρμόδιο για την διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. 

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω υπηρεσίες:

icon-angle icon-bars icon-times