Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης2265350721 – m.ploumaki@delphi.gov.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μαρία Πλουμάκη
Αρμόδιος ΥπάλληλοςΜαρία Πλουμάκη – 2265350721 – m.ploumaki@delphi.gov.gr
Ελένη Κοκκόρου – 2265350721 – e.kokkorou@delphi.gov.gr
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ υπάλληλος της υπηρεσίας δίνει στον πολίτη αίτηση μαζί με έντυπο με τα δικαιολογητικά.Ο πολίτης προσκομίζει  την αίτηση και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά  είναι ελλιπή, ενημερώνεται ο πολίτης για την επισύναψη συμπληρωματικών.Η αίτηση πρωτοκολλείται  και χορηγείται βεβαίωση πρωτοκόλλου.Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται από την Υπηρεσία στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για την έκδοση οικοδομικής άδειας κατά περίπτωση.Το αίτημα εξετάζεται από Επιτροπή καταλληλότητας.Ενημερώνεται ο πολίτης για το αποτέλεσμα.
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΑίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου.
Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. (σε περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο).
Τεχνική έκθεση μηχανικού.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί ή άδεια.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986. ότι δεν διώκεται και δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της μονάδας.
Παράβολο 146,74 Ευρώ.

Επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο, για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες.
icon-angle icon-bars icon-times