Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Χορήγηση Αδειών άσκησης επαγγέλματος Κουρέων, Κομμωτών & Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών–Ποδιών

Υπεύθυνος Αρμόδιας ΔιεύθυνσηςΑικ.Λούρμπα Τηλ.2265351113
Αρμόδιος Υπάλληλος 
Βήματα Διαδικασίας1.Αίτηση ή Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (αναλόγως την περίπτωση που εξαρτάται από το πτυχίο) στην αρμόδια Υπάλληλο. Αν απαιτείται εξέταση ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπάλληλο για την  Εξεταστική Επιτροπή και αν περάσει επιτυχώς την εξέταση κατόπιν θα υποβάλλει στην αρμόδια υπάλληλο την  αναγγελία άσκησης Επαγγέλματος.
2.Εξέταση του ενδιαφερόμενου όταν απαιτείται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή και αν δεν απαιτείται εξέταση του φακέλου με τα δικαιολογητικά από την ίδια επιτροπή
3.Έκδοση βεβαίωσης η μη από το τμήμα Εμπορίου Καταστημάτων & Επιχειρήσεων η  οποία θα έχει ισχύ τρείς μήνες μετά την ημερομηνία αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος 
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΑίτηση ή Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος (αναλόγως την περίπτωση που εξαρτάται από το πτυχίο)
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (Για πτυχία εξωτερικού επίσημη μετάφραση και αναγνώριση πτυχίου από τον Ο.Ε.Ε.Κ.)
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Παράβολο Δημοσίου 15€
Παράβολο Χαρτοσήμου 30€
Δύο φωτογραφίες
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνονται τα εξής: «…δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……..»
Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας ή πιστοποιητικό υγείας(φωτ. στοιχεία και ημερομηνία λήξης-επικυρωμένα).
Ένσημα ΙΚΑ (επικυρωμένα από το ΙΚΑ)
Βεβαίωση ΤΕΒΕ (για όσους κομμωτές έχουν κατάστημα)
Για αλλοδαπούς ομογενείς Άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου έκδοσης του πιστοποιητικού ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, της πλησιέστερης προς αυτόν πόλης ή από διπλωματική Αρχή της χώρας προέλευσης στην Ελλάδα
icon-angle icon-bars icon-times