Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας (βιβλιάρια)

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης2265350721 – m.ploumaki@delphi.gov.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μαρία Πλουμάκη
Αρμόδιος ΥπάλληλοςΔήμητρα Πέτσα – d.petsa@delphi.gov.gr
Ελένη Κοκκόρου – e.kokkorou@delphi.gov.gr
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ υπάλληλος της υπηρεσίας δίνει στον πολίτη αίτηση μαζί με έντυπο με τα δικαιολογητικά. Ο πολίτης προσκομίζει  την αίτηση και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά  είναι ελλιπή, ενημερώνεται ο πολίτης για την επισύναψη συμπληρωματικών.
Η αίτηση πρωτοκολλείται  και χορηγείται βεβαίωση πρωτοκόλλου. Το αίτημα εξετάζεται από τριμελή Επιτροπή (Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής).Ενημερώνεται ο πολίτης για το αποτέλεσμα τηλεφωνικά ή με αποστολή του βιβλιαρίου στο τόπο κατοικίας του.
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΠροϋπόθεση για την χορήγηση βιβλιαρίου :Ο πολίτης δεν πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις να  ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Επίσης διευκρινίζεται ότι, από ηλικία 19 έως 29 ετών, με κάρτα ανεργίας  από τον ΟΑΕΔ, μπορεί να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ.
Αίτηση.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου με άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ (αλλοδαποί).
Δύο φωτογραφίες για κάθε μέλος (έως 3 ετών δεν απαιτείται φωτογραφία)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους και των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε9 (περιουσιολόγιο).
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (δίνεται από την Εφορία).Όσοι δεν διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία αλλά σε ενοικιαζόμενη  κατοικία, θα προσκομίζουν μισθωτήριο-συμφωνητικό ή απόδειξη πληρωμής  ενοικίου.
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για το κάθε μέλος.
Επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες.
icon-angle icon-bars icon-times