Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Επανεγγραφή-εγγραφή σε Παιδικό-Βρεφονηπιακό Σταθμό

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης2265350721 – m.ploumaki@delphi.gov.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μαρία Πλουμάκη
Αρμόδιος ΥπάλληλοςΜαρία Πλουμάκη – m.ploumaki@delphi.gov.gr
Ελένη Κοκκόρου – e.kokkorou@delphi.gov.gr
Βήματα ΔιαδικασίαςΗ υπεύθυνη υπάλληλος του κάθε Παιδικού Σταθμού δίνει στον πολίτη αίτηση (ερωτηματολόγιοβεβαίωση υγείας), με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .Ο πολίτης προσκομίζει  την αίτηση και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά  είναι ελλιπή, ενημερώνεται ο πολίτης για την επισύναψη συμπληρωματικών. Η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται  στην αρμόδια Επιτροπή επιλογής νηπίων.
Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαίου μέχρι 20 Ιουνίου κάθε έτους, και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.Ο πολίτης  ενημερώνεται για το αποτέλεσμα, με ανάρτηση κατάστασης σε εμφανές σημείο στον Παιδικό Σταθμό της επιλογής του.
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΑίτηση
Ερωτηματολόγιο
Βεβαίωση υγείας του παιδιού
Πιστοποιητικό γέννησης  ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
Βεβαίωση εργοδότη, για τον καθένα από τους γονείς, προκειμένου να πιστοποιείται ότι και οι δύο είναι εργαζόμενοι ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ., αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Μηχανογραφημένα ένσημα του τρέχοντος έτους και των δύο γονέων ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές στον ασφαλιστικό φορέα εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
Αντίγραφό κάρτας Ο.Α.Ε.Δ., όταν κάποιος ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι.
Βεβαίωση γιατρού, για την σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για ειδικές κατηγορίες ( τρίτεκνοι κ.λ.π. )
Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που το Τμήμα Κ.Π.Α.Δ.Υ., θεωρεί απαραίτητο.
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, στους Σταθμούς, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητο είναι το διαβατήριο και η άδεια παραμονής στη  χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο του Σταθμού, για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες.
icon-angle icon-bars icon-times