Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Βεβαίωση Παλαιότητας Κτιρίων

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης2265079305 – 2265079239
Προϊστ.  Παναγιώτης Κακκανάς
Αρμόδιος Υπάλληλος22650-79239
Διονύσης Καραντζής
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ πολίτης συμπληρώνει την σχετική αίτηση και την παραδίδει στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων όπου υπάγεται το προς γνωμοδότηση κτίριο επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η Δημοτική ενότητα  αποστέλλει την αίτηση του πολίτη με τα δικαιολογητικά υπηρεσιακώς στην τεχνική υπηρεσία του Δ. Δελφών για την παροχή της σχετικής γνωμοδότησης.. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι τα απαραίτητα ενημερώνεται ο υπάλληλος της Δημοτικής ενότητας και η διαδικασία τερματίζεται. Μετά την προσκόμιση των ελλιπών δικαιολογητικών και κατόπιν της αυτοψίας από την τεχνική υπηρεσία αποστέλλετε στην δημοτική ενότητα η σχετική γνωμοδότηση. Ο πολίτης παραλαμβάνει την απάντηση της αίτησης του από την Δημοτική ενότητα
Δικαιολογητικά – Έγγραφα1. Αίτηση
2. Δύο (2) φωτογραφίες του ακινήτου όμοιες  (έγχρωμες σε φωτογραφικό χαρτί).
3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που να δηλώνει ότι το ακίνητό του έχει κατασκευασθεί πριν το 1955.
4. Αντίγραφο συμβολαίου που να φαίνεται ο ιδιοκτήτης  του ακινήτου.(Εάν δεν υπάρχει συμβόλαιο να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση ότι τους ανήκει από χρησικτησία)
5. Τοπογραφικό διάγραμμα

Η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης παλαιότητας αφορά τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μόνο γνωμοδοτεί.

icon-angle icon-bars icon-times