Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Αναρτήθηκε στις 25/07/2022, στην κατηγορία Επιτροπή Ισότητας

Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας: Χρυσάφω Σεγκούνη, τηλ. 2265351320, ant.delfon@delphi.gov.gr

Α. Γενικά

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4604/2019 (Α΄50) προστέθηκε στις αρμοδιότητες του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ( Άρθρο 75 παρ. Ιδ περ.35 ν. 3463/2006), η αρμοδιότητα σχεδίασης, οργάνωσης, συντονισμού και εφαρμογής προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και η εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» εντός των διοικητικών ορίων των δήμων. Ως εκ τούτου, και με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές των δήμων που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, θεσμοθετήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας σε κάθε δήμο. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

Β. Αρμοδιότητες

Σε κάθε δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:
α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. (παρ.1 άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19)

Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η δημοτική επιτροπή ισότητας αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων/συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης συνεργασία με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των δήμων και των περιφερειών σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και με τις μονάδες υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των δήμων, κλπ. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, με αποκλειστικές αρμοδιότητες απαριθμούμενες περιοριστικά. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020)

icon-angle icon-bars icon-times