Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Διεύθυνση μελετών, λειτουργίας και συντήρησης υποδομών

Στην διεύθυνση υπάρχουν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού

β) Τμήμα Μελετών Υπηρεσιών

γ) Τμήμα Υπηρεσιών και Δικτύων Ύδρευσης και
Αποχέτευσης

δ) Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Κοινοχρήστων
Χώρων

icon-angle icon-bars icon-times