Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, κατ΄ άρθρο 78 Ν. 4555/2018.

Αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 76 Ν3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 Ν.4555/2018, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Δήμαρχος Δελφών, με την με αριθ. πρωτ. 19295/19-9-2019 πρόσκλησή του, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον τοπικό τύπο, κάλεσε όλους τους Φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή εκπροσώπων τους στην ανωτέρω Επιτροπή. Επιπλέον, με την με αριθ. πρωτ. 19495/23-9-2019 πρόσκλησή του προς τους δημότες του Δήμου μας, ο Δήμαρχος ζήτησε, σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης, με αίτησή τους να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

Με την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, διαπιστώθηκε ότι δεν συγκεντρώθηκε ο ελάχιστος ικανός αριθμός εκπροσώπων Φορέων και δημοτών, προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή. Συγκεκριμένα, στον ειδικό κατάλογο των δημοτών, δεν εγγράφηκε κανείς, ενώ από τους Φορείς εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι ακόλουθοι:

  1. Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας
  2. Αθλητικός Σύλλογος «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»
  3. Πολιτιστικός Σύλλογος Σκλήθρου
  4. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ»

Με το με αριθ. πρωτ. 19614/24-9-2019 έγγραφό μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ζητήσαμε να μας γνωρίσουν αν νομιμοποιείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις, όπως η έγκριση προϋπολογισμού κλπ, χωρίς τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Με το με αριθ. πρωτ. 1126/164799/25-9-2019 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας μας γνώρισε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων χωρίς την συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής, της οποίας ο ρόλος είναι καθαρά γνωμοδοτικός.

Συνεπώς δεν συγκροτείται η Επιτροπή.

icon-angle icon-bars icon-times