Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Κακκανάς Παναγιώτης

τηλ. 2265079305, email: p.kakkanas@delphi.gov.gr

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησης τους.

Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στην Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

α) Αρμοδιότητες Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων

1. Υλοποίηση συγκοινωνιακών και κτηριακών έργων

2. Εξωραϊσμός των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του Δήμου

β) Αρμοδιότητες Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης

1. Επέκταση συντήρηση επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού

2. Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.

3) Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου.

4) Στην εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

5) Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών,

6) Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.

7) Στις μελέτες για την υλοποίηση έργων Ενεργειακής διαχείρισης και ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

(γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Το Τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.

(δ) Αρμοδιότητες Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Είναι αρμόδιο για θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω υπηρεσίες:

icon-angle icon-bars icon-times