Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Γενικός γραμματέας

Γενικός Γραμματέας Δήμου Δελφώνκ. Αθανάσιος Μανανάς

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2265350053, email: g.grammateas@delphi.gov.gr

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:


1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους και αντιδημάρχους. Είναι αρμόδιος για το συντονισμό των υπηρεσιών όταν τίθενται θέματα διυπηρεσιακά.


2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.


3. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης άδειων με ή χωρίς αποδοχές και τις μετακινήσεις έκτος έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου που κατέχουν θέση ευθύνης, ενώ μπορεί να ζητά και να λαμβάνει πληροφορίες για το σύνολο του προσωπικού του Δήμου σε σχέση τόσο με τις κάθε είδους άδειες, όσο και με την εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση.


4. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.


5. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου. Είναι αρμόδιος για το συντονισμό της χωροθέτησης των υπηρεσιών, τη χορήγηση σ’ αυτές του απαραίτητου εξοπλισμού και εν γένει των μέσων που τους είναι
απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.  


6. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.


7. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.  
 
8. Υπογράφει έγγραφα υπηρεσιακά και διεκπεραιωτικά προς όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου ή και απευθυνόμενα προς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Υπηρεσίες, σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές του.

Απόφαση Διορισμού Γενικού Γραμματέα https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9B2%CE%A4%CE%A99%CE%98-7%CE%A56

icon-angle icon-bars icon-times