Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων

Στην διεύθυνση υπάρχουν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Ολικής Διακίνη-
σης Εγγράφων

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών Εργαζομένων

δ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστα-σης και Ληξιαρχείου

icon-angle icon-bars icon-times