Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πράσινου

Στην διεύθυνση υπάρχουν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Περι-
βαλλοντικού Σχεδιασμού και Πρασίνου

β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
και Εξοπλισμού

icon-angle icon-bars icon-times