Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Υπόμνηση υποχρεώσεων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που σχετίζονται με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης (κατ’ άρθρο 26, 32 & 269 ν. 4412/2016)

Αναρτήθηκε στις 8/07/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Υπόμνηση υποχρεώσεων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων
που σχετίζονται με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (κατ’ άρθρο 26, 32 & 269 ν. 4412/2016)

ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..pdf[ ]
icon-angle icon-bars icon-times