Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιλοτική Λειτουργία

Μελέτη του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας και ΑΠΕ στην ΠΕ Φωκίδας για χρήση στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου

Αναρτήθηκε στις 23/02/2022, στην κατηγορία Πρόγραμμα Interreg Europe

Ο Δήμος Δελφών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και ως βασικός εταίρος του έργου Smart HY Aware: Smart solutions for Hydrogen potential Awareness Enhancing (Ευφυείς λύσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διάχυσης της χρήσης του υδρογόνου), μελέτησε το δυναμικό της Π.Ε. Φωκίδας σε υπολειμματική βιομάζα από τους ελαιώνες της περιοχής και σε λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής σε βιομάζα και ΑΠΕ για τη χρήση τους στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω της διαδικασίας της ηλεκτρόλυσης, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική εφαρμογή τεχνολογιών υδρογόνου και την πιθανή περαιτέρω αξιοποίηση του στην ηλεκτροκίνηση οχημάτων.

icon-angle icon-bars icon-times