Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά γέννησης- οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης

Προϊστ. Ιωάννης Παπαϊωάννου
τηλ. 2265028876
Προϊστ. Τμήματος Γεωργία Τσινταβή
Email: g.tsintavi@delphi.gov.gr
 τηλ. 2265022829
φαξ 2265022948

Αρμόδιος Υπάλληλος

Ιωάννης Πετώνης
τηλ. 2265079005
Δικαιολογητικά – Έγγραφα
τηλ. 2265022915

Βήματα Διαδικασίας

Ο πολίτης συμπληρώνει την σχετική αίτηση και την παραδίδει
είτε στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, είτε στην
κεντρική υπηρεσία του Δήμου.

Δικαιολογητικά – Έγγραφα

icon-angle icon-bars icon-times