Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Διαβίβαση Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση
προσωπικού στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑΕΣΠΑ ΔΑΜ)

Αναρτήθηκε στις 22/03/2024, στην κατηγορία Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις για το προσωπικό του Δήμου Δελφών
icon-angle icon-bars icon-times