Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών

Τηλέφωνο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις παροχές: 2265350405, Τσιώτα Ζωή, Κοινωνική Λειτουργός, Ιωάννα ΑγαπητούΚοινωνική Λειτουργός.

Διεύθυνση: Φρουρίου και Μίχου (πρώην Μουσικό Σχολείο), Άμφισσα

Email: k.koinotitas@delphi.gov.gr

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον N.4368/16 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα, υπηρεσίες και δομές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον παρέχεται συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δελφών λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 υπό την εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας και στόχος του είναι η υποδοχή, ενημέρωση, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των ωφελούμενων ατόμων – πολιτών του Δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δελφών παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Για την Υποβολή Αίτησης ο Δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει:

1. Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα άτομα του

νοικοκυριού.

2. Φορολογική Δήλωση όλων των ενήλικων ατόμων (Έντυπο Ε1).

3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Συμβόλαιο Σπιτιού (για ιδιοκτήτες).

 • · Ηλεκτρονικό Συμβόλαιο Σπιτιού για Ενοικιαστές.

• Ηλεκτρονικό Συμφωνητικό Δωρεάν Παραχώρησης.

4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

5. Για Άστεγους: Κοινωνική Έκθεση ή Βεβαίωση Δομής.

6. Για Μονογονεϊκές Οικογένειες: Επιμέλεια ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Γονέα ή Πιστοποιητικό Κράτησης από Σωφρονιστικό Ίδρυμα.

7. Για Αλλοδαπούς και Ομογενείς:

• Ταυτότητα Ομογενούς.

• Διαβατήριο.

• Άδεια Διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας.

8. Βεβαίωση Φοίτησης Τέκνων.

9. Βεβαίωση Ανεργίας

10. Απόφαση ΚΕΠΑ.

11. Λογαριασμός IBAN στο όνομα του αιτούντος.

12. Βεβαίωση Ενσήμων από τον εκάστοτε φορέα Ασφάλισης ή Βεβαίωση Αποδοχών Εργοδότη.

13. Οποιοδήποτε Δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο ο υπάλληλος.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα.

 Ημέρες – Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Δευτέρα και Τρίτη, 8:30 έως 14:00

• Αιτήσεις για Προνοιακές Παροχές σε Χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία στον ΟΠΕΚΑ

Για την Υποβολή Αίτησης ο Δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει:

1. Έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ ή να γνωρίζει το ΑΜΚΑ του.

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο).

3. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

4. Αν είναι Αλλοδαπός, εκτός των ανωτέρω, άδεια διαμονής.

5. Αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης κλπ), εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

6. Διατροφικό επίδομα, εκτός των ανωτέρω: α. Γνωμάτευση γιατρού Μεταμοσχευτικού Κέντρου υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του κέντρου και θεωρημένη από τον διευθυντή β. Γνωμάτευση Νεφρολόγου Κρατικού νοσοκομείου που να βεβαιώνει ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια στο τελευταίο στάδιο.

7. Για την υποβολή αίτησης παράτασης πρέπει να προσκομιστεί και η προηγούμενη απόφαση ΚΕΠΑ.

Ημέρες και Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Πέμπτη και Παρασκευή, 8:30 έως 14:00.

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Πρόγραμμα:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

2. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα.

3. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν την αίτηση.

4. Το Ετήσιο Ατομικό Εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4320 ευρώ ή στην περίπτωση εγγάμων το ποσό των 8640 ευρώ.

5. Δεν δικαιούνται το επίδομα οι μοναχοί/ες και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

6. Εξαιρούνται οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη από την παροχή (360 ευρώ).

7. Η αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ.

8. Η αξία της κινητής περιουσίας να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Διαμονής.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας με δικαιούχο τον αιτούντα.

4. Φωτοαντίγραφο του Ε1 και του Εκκαθαριστικού.

5. Φωτοαντίγραφο του Εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ν.4223/2013».

6. Βεβαίωση Αρμόδιας Υπηρεσίας Χορήγησης Παροχών Πρόνοιας του οικείου Δήμου ώστε να προκύπτει αν λαμβάνει οποιοδήποτε επίδομα.

7. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Συζύγου, σε περίπτωση εγγάμων.

8. Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και το ποσό σύνταξης και το Ε.Κ.Α.Σ που τυχόν λαμβάνει ο/η σύζυγος.

9. Βεβαίωση Αρμόδιου Ασφαλιστικού Φορέα Αλλοδαπής επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη για όσους λαμβάνουν σύνταξη από το Εξωτερικό, σε περίπτωση εγγάμων προσκομίζουν και οι δύο.

10. Δικαιολογητικό για την απόδειξη μόνιμης κατοικίας.

11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Δίνετε από την υπηρεσία).

12. Αίτηση– Δήλωση χορήγησης επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων ( Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία).

 Ημέρες και Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Πέμπτη και Παρασκευή, 8:30 έως 14:00.

• Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

Υποβολή Αίτησης μπορεί να γίνει απευθείας από τον δικαιούχο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net (www.epidomastegasis.gr ).

Σε περίπτωση προβλήματος με την διασταύρωση των στοιχείων απευθύνονται στην υπηρεσία με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο στο όνομα του αιτούντος.

2. Έντυπο Ε1 όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.

3. Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος.

4. Άδεια διαμονής για Αλλοδαπούς πολίτες.

5. Μονογονεϊκές Οικογένειες: οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την ύπαρξη του ενός γονέα και της επιμέλειας των τέκνων.

6. Για οικογένεια με απροστάτευτο τέκνο προσκομίζεται Δικαστική Απόφαση Επιμέλειας.

7. Τραπεζικός Λογαριασμός IBAN.

8. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την υπηρεσία για την σύνθεση του νοικοκυριού.

 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα.

Ημέρα και Ώρα Εξυπηρέτησης Κοινού: Τετάρτη, 8:30 έως 14:00.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΟ ΑΜΕΑ

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας εξυπηρετούν μόνο για την υποβολή αίτησης για άτομα με αναπηρία. ΔΕΝ θα εξυπηρετούν για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μέσα στο σύστημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net (www.prosopikosvoithos.gov.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

• την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους 

• την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους

• Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης) 

• τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του

• Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:

·         τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος

·         τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)

·         τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος

• εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του

Υποβολή αιτήσεων έως 11/06/2023

Ημέρες – Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Πέμπτη – Παρασκευή κατόπιν ραντεβού 8:30-14:00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net (www.epidomagennisis.gr ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού
 • Ε1 και Εκκαθαριστικό
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (για ομογενείς αλλοδαπούς)
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για πολίτες κρατών – μελών Ε.Ε.)
 • Άδειες διαμονής
 • Φωτοαντίγραφο τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)
 • Οποιοδήποτε δικαιολογητικό ζητηθεί για την τεκμηρίωση ειδικών περιπτώσεων (π.χ. επιμέλεια τέκνου, ληξιαρχική πράξη θανάτου μητέρας, κτλ)

Δικαιολογητικά αλλοδαπής αρχής προσκομίζονται νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Ημέρες – Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Τετάρτη, κατόπιν ραντεβού 8:30-14:00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net (www.anasfalistoi-ellinikimeionotita.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

 • Φωτοαντίγραφο ΦΕΚ Πολιτογράφησης ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
 •  Βεβαίωση Αλβανικού Φορέα για Καταβολή Σύνταξης από την χώρα καταγωγής
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)

Δικαιολογητικά αλλοδαπής αρχής προσκομίζονται νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Ημέρες – Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Πέμπτη – Παρασκευή κατόπιν ραντεβού 8:30-14:00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΠΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net (www.ekepa.epan.gov.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Άδεια Διαμονής
 • Προηγούμενη Απόφαση Επιτροπής ΚΕΠΑ (για αιτήσεις παράτασης)

Ημέρες – Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Πέμπτη – Παρασκευή κατόπιν ραντεβού 8:30-14:00

Συννημένα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΟ ΑΜΕΑ

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας εξυπηρετούν μόνο για την υποβολή αίτησης για άτομα με αναπηρία. ΔΕΝ θα εξυπηρετούν για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μέσα στο σύστημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net (www.prosopikosvoithos.gov.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

• την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους 

• την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους

• Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης) 

• τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του

• Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:

·         τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος

·         τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)

·         τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος

• εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του

Υποβολή αιτήσεων έως 11/06/2023

Ημέρες – Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Πέμπτη – Παρασκευή κατόπιν ραντεβού 8:30-14:00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net (www.epidomagennisis.gr ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού
 • Ε1 και Εκκαθαριστικό
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (για ομογενείς αλλοδαπούς)
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για πολίτες κρατών – μελών Ε.Ε.)
 • Άδειες διαμονής
 • Φωτοαντίγραφο τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)
 • Οποιοδήποτε δικαιολογητικό ζητηθεί για την τεκμηρίωση ειδικών περιπτώσεων (π.χ. επιμέλεια τέκνου, ληξιαρχική πράξη θανάτου μητέρας, κτλ)

Δικαιολογητικά αλλοδαπής αρχής προσκομίζονται νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Ημέρες – Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Τετάρτη, κατόπιν ραντεβού 8:30-14:00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net (www.anasfalistoi-ellinikimeionotita.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

 • Φωτοαντίγραφο ΦΕΚ Πολιτογράφησης ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
 •  Βεβαίωση Αλβανικού Φορέα για Καταβολή Σύνταξης από την χώρα καταγωγής
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)

Δικαιολογητικά αλλοδαπής αρχής προσκομίζονται νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Ημέρες – Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Πέμπτη – Παρασκευή κατόπιν ραντεβού 8:30-14:00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΠΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβολή Αίτησης μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net (www.ekepa.epan.gov.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Άδεια Διαμονής
 • Προηγούμενη Απόφαση Επιτροπής ΚΕΠΑ (για αιτήσεις παράτασης)

Ημέρες – Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: Πέμπτη – Παρασκευή κατόπιν ραντεβού 8:30-14:00

icon-angle icon-bars icon-times