Γραφείο Δημότη: 22650 72500

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπεύθυνος Αρμόδιας Διεύθυνσης2265350721 – m.ploumaki@delphi.gov.gr
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μαρία Πλουμάκη
 Αρμόδιος Υπάλληλος Μαρία Πλουμάκη – 2265350721 – m.ploumaki@delphi.gov.gr
Ελένη Κοκκόρου – 2265350721 – e.kokkorou@delphi.gov.gr
Βήματα ΔιαδικασίαςΟ υπάλληλος της υπηρεσίας δίνει στον πολίτη, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.Ο πολίτης προσκομίζει  την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά.Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά  είναι ελλιπή, ενημερώνεται ο πολίτης για την επισύναψη συμπληρωματικών.Η αίτηση πρωτοκολλείται και χορηγείται βεβαίωση πρωτοκόλλου.Το αίτημα εξετάζεται από τον υπάλληλο και διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία για έγκριση.Εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, πραγματοποιείται η  διανομή, αφού παραληφθούν τα προϊόντα. 
Δικαιολογητικά – ΈγγραφαΑίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης.
Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

Επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες.Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε απευθείας στην Υπηρεσία, είτε στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες.
icon-angle icon-bars icon-times